Bibliographie juridique polonaise

Author:

Publisher:

ISBN:

Category: Law

Page:

View: 235


Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzyga przede wszystkim skargi kasacyjne ,
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia , skargi
na przewlekłość postępowania , zażalenia , apelacje oraz podejmuje uchwały ...

Author: Poland. Główny Urząd Statystyczny

Publisher:

ISBN:

Category: Poland

Page:

View: 430


I intelektualnej

UTWÓR KARTOGRAFICZNY KASACJA – środek odwoławczy od ▻orzeczeń
sądu drugiej instancji ( → wyroków i ... [ H . P . ] * * J . Iwulski , Kasacja po
nowelizacji , PiZS 2000 , nr 12 ; J . Gudowski , Kasacja w postępowaniu cywilnym
po ...

Author: Krystyna Czapla

Publisher:

ISBN:

Category: Industrial property

Page: 321

View: 392


Krakowskie studia z historii pa stwa i prawa tom 3

... cywilnej z 1923 roku ukazał się referat F.K. Fiericha Postępowanie przed
Sądem Najwyższym (skarga w przedmiocie ... W ustawodawstwie państw
zaborczych obowiązywał zarówno model kasacyjny (system rosyjski48), jak i
rewizyjny ...

Author: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła (ed.)

Publisher: Wydawnictwo UJ

ISBN: 8323328897

Category: Law

Page: 402

View: 419

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.

2012

Cieslak, Sławomir: System postępowań przyspieszonych w procesie cywilnym po
zmianach Kodeksu postępowania cywilnego ... Garlicki, Leszek: Polska kasacja
cywilna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 123.

Author:

Publisher: Walter de Gruyter

ISBN: 3110278715

Category: Reference

Page: 3072

View: 756

Particularly in the humanities and social sciences, festschrifts are a popular forum for discussion. The IJBF provides quick and easy general access to these important resources for scholars and students. The festschrifts are located in state and regional libraries and their bibliographic details are recorded. Since 1983, more than 659,000 articles from more than 30,500 festschrifts, published between 1977 and 2011, have been catalogued.

Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim europejskim i mi dzynarodowym

392 $ 1 k . p . c . w drodze argumentacji a contrario nie pozostawia wątpliwości ,
że kasacja nie przysługuje od wyroku sądu ... przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego , a tylko posiłkowo przepisy kodeksu postępowania cywilnego
.

Author: Ryszard Walczak

Publisher:

ISBN:

Category: Advertising laws

Page: 605

View: 883


The Law s Delay

10 J. Jodłowski, Z. Resich, Ł. Lapierre and T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie
cywilni, supra note 1, p. ... See J. Gudowski, 'Kasacja w postępowaniu cywilnym
po zmianach dokonanych ustawami z dnia 12 I 24 maja 2000', Przegląd Sądowy,
 ...

Author: C. H. van Rhee

Publisher: Intersentia nv

ISBN: 9050953883

Category: Law

Page: 398

View: 184

Papers from a conference organised by Maastricht University Faculty of Law on 24-25 April 2003.

Pa stwo prawa administracja s downictwo

Szeroko Rzecznik korzystał natomiast poprzednio z uprawnienia do wnoszenia
w postępowaniu cywilnym kasacji . ... Kasacja mogła zresztą dotyczyć także
orzeczeń SN wydanych na skutek rewizji nadzwyczajnej przed tym dniem ( art .

Author: Adam Łopatka

Publisher: Scholar Books

ISBN:

Category: Administrative law

Page: 388

View: 914


Rozprawy prawnicze

Ewentualna ponowna kasacja podlega rozpoznaniu przez połączone izby sądu
kasacyjnego , przy czym referat sprawy ... Polski przedwojenny kodeks
postępowania cywilnego , mimo iż III instancję budował w oparciu o system
kasacyjny ...

Author: Wacław Osuchowski

Publisher:

ISBN:

Category: Law

Page: 553

View: 188


Concise statistical yearbook of Poland

... 5 1 2 2 N Skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego w sprawach pracy i
cywilnych Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu ... instance Przystąpienie do
postępowania sądowego i administracyjnego 7 | 71 10 19 Joining a court
proceedings and ...

Author:

Publisher:

ISBN:

Category: Poland

Page:

View: 246


Rocznik statystyczny

Kasacja w przypadku : - spraw karnych – jest nadzwyczajnym środkiem
odwoławczym , przysługującym wyłącznie od ... kończącego postępowanie
sądowe , spraw cywilnych – jest zwyczajnym środkiem odwoławczym ,
przysługującym od ...

Author: Poland. Główny Urząd Statystyczny

Publisher:

ISBN:

Category: Poland

Page:

View: 976


Annuaire statistique de la R publique polonaise

Author:

Publisher:

ISBN:

Category: Poland

Page:

View: 616


General Provisions of Administrative Law draft of a bill

Od 1973r . orzekał w sprawach cywilnych w Sądzie Powiatowym w Poznaniu ,
początkowo jako asesor , a następnie sędzia Sądu Rejonowego . ... Wrocław ) ,
Ordynacja podatkowa ( LexisNexis ) , Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( Zakamycze ) . ... Naukowe Sądownictwa Administracyjnego "
, autor glos i artykułów , w tym przede wszystkim dotyczących skargi kasacyjnej
do NSA .

Author: Dariusz Kijowski

Publisher:

ISBN:

Category:

Page: 268

View: 674


Prawo Upad o ciowe i Naprawcze

Sąd wysłuchuje dłużnika z zachowaniem przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego o przesłuchaniu stron , po odebraniu od niego przyrzeczenia . 3 . ... Od
postanowienia sądu drugiej instancji kasacja nie przysługuje . Art . 29 . [ Return
of ...

Author: Poland

Publisher:

ISBN:

Category: Bankruptcy

Page: 287

View: 557

In order to assist the reader in understanding the translation of the Law on Bankruptcy and Reorganisation and to familiarise the reader with the English terms concerning bankruptcy and reorganisation law, we have prepared two glossaries of selected terminology regarding procedural and substantive bankruptcy and reorganisation law. Terms concerning international bankruptcy proceedings have been included in a separate glossary due to the fact that Part Two of this law includes an autonomous set of legal terms specific to cross-border insolvency, which terms are not used in other parts of the law. It is worth adding that the regulations adopted by the Polish legislature with respect to international proceedings are based upon the model law prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in 1997; therefore, whenever possible, in translating the law we have adjusted the translation to the language used in the English version of the model law.

Prace Wroc awskiego Towarzystwa Naukowego

255—256 k.k. 43 Możliwe jest wreszcie , że również postępowanie uporczywie
wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z ... Wywody skargi kasacyjnej ,
jakoby obraza czci z art . ... rażącej niewdzięczności , zwłaszcza przez
popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo ” . skutek cywilno - prawny jest
związany z ...

Author:

Publisher:

ISBN:

Category:

Page:

View: 171


Police and Legal Dictionary

Author: Grażyna Sostek

Publisher:

ISBN:

Category: Criminal justice, Administration of

Page: 315

View: 174


Polish English dictionary of legal terms

Author: Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk)

Publisher:

ISBN:

Category: Law

Page: 211

View: 296


Annuaire de droit compare et d etudes legislatives

Author:

Publisher:

ISBN:

Category:

Page:

View: 883


Recueil Des Trait s

Article 3 of the Convention : - Articles 1103 and 1110 of the Code of Civil
Procedure ( Kodeks postepowania cywilnego ) ... sad apelacyjny " ; - In the
Republic of Poland only cassation ( kasacja ) of a judgment issued on appeal is
permitted ; 4.

Author:

Publisher:

ISBN:

Category: Treaties

Page:

View: 556


Einf hrung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache

Author: Heike Simon

Publisher:

ISBN: 9783406565786

Category: Deutsch

Page: 316

View: 117